A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi
+31(0)23 - 533 35 10
Algemene Voorwaarden 
Combinatieritten
Uitsluitend op uw verzoek zijn combinatieritten mogelijk.
Voorbeeld: als u met vrienden, familie of collega's reist die op verschillende adressen wonen. Een prijsopgave kunnen wij voor u berekenen.

Vertragingen onderweg
A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist. U kunt ervan op aan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.

Terugkomst op Schiphol
In geval van vertraging langer dan 2 uur, of verandering van vluchtgegevens, dient u dit vanaf uw vakantie-adres uiterlijk 24 uur voor aankomst op het vliegveld aan onze centrale door te bellen. U kunt er dan op rekenen dat wij uw aankomsttijd nauwlettend in de gaten houden. Bij het niet tijdig aan ons doorgeven van veranderingen vervalt uw recht op vervoer en kunt u alleen vervoerd worden op een voor ons passend moment.

Indien u niet akkoord gaat met het door ons aangegeven passende tijdstip dan vervalt ook uw recht op restitutie van de door u betaalde retourrit. Vanzelfsprekend doen wij ons best u zo snel mogelijk naar huis te vervoeren.

Na aankomst op Schiphol dient u zo spoedig mogelijk te bellen met het telefoonnummer dat u van de chauffeur of per e-mail heeft doorgekregen. U belt nogmaals nadat u alle bagage in uw bezit hebt en volgt de instructies van de centrale. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan door u opgegeven, dan dient u dat uiterlijk 24 uur voor aankomst aan ons door te geven. Retourreizen dienen vooruit te worden betaald en worden alleen door ons uitgevoerd nadat wij van u een schriftelijke bevestiging of e-mail hebben ontvangen waarop uw vluchtgegevens van de terugvlucht staan vermeld.

U kunt deze informatie, ondertekend, naar ons faxen of ondertekend meegegeven aan de chauffeur die u naar het vliegveld heeft gebracht.

A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi is niet aansprakelijk voor, door u, foutief opgegeven vluchtgegevens en zal hierom geen retourvervoer verrichten als u zich niet, binnen 1 uur na de door u opgegeven aankomsttijd op de door u opgegeven datum, bij de chauffeur meldt of telefonisch contact hebt opgenomen met de centrale.

Hieruit voortvloeiend verliest u het recht op restitutie van uw retourbetaling.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook, zich later meldt bij de chauffeur, of telefonisch bij onze centrale, dan 1 uur na afhandeling van de laatste bagage van uw vlucht, dan verliest u het recht op vervoer en komt restitutie van uw retourbetaling te vervallen.

Bij het zoekraken van de bagage op het vliegveld wacht onze chauffeur 1 uur op uw komst, nadat u ons of onze chauffeur hebt gemeld dat u uw bagage kwijt bent, komt u later dan dit uur dan kunnen wij u pas vervoeren op een voor ons passend tijdstip.

Indien u hier niet mee akkoord gaat dan verliest u het recht op restitutie van de door u verrichte retourbetaling.

Kindervervoer
Op de achterbank van een taxi is een autostoeltje of zittingverhoger niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de gordels gebruiken, voor zover aanwezig, en kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval los worden vervoerd.

Privacybescherming
A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi acht zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi uw persoonsgegevens aan derden doorgeven. A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi zorgt derhalve voor een adequate privacybescherming.

Algemene vervoersvoorwaarden A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing.
Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.
Onderstaand volgt een extract van voornoemde algemene vervoersvoorwaarden, bevattende een (verkorte) willekeurige vermelding van de voor de branche gerelateerd handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

 • Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
  1. Alle aanbiedingen vinden plaats onder toepaselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
  2. Algemene voorwaarden van de wederpartij gaan slechts geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst deel uitmaken, indien zij nadrukkelijk door A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi zijn aanvaard.
  3. Indien mocht blijken dat een of meerdere artikelen van de overeenkomst nietig of onverbindend zijn, tast dit niet de verbondenheid aan van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

 • Artikel 2 DEFINITIES
  In deze biedingen hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:
  1. A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi, wij, ons.
  2. De chauffeur: een bij ons ingeschreven natuurlijke persoon met wie wij op aanvraag bemiddelen.
  3. Chauffeurtijd: de tijd die een chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt.
  4. Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt.
  5. Reistijd: de tijd die een chauffeur gebruikt om van of naar het overeengekomen doel van dienstverlening te reizen.

 • Artikel 3 KEUZE
  Wij zijn volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de chauffeur.

 • Artikel 4 OFFERTES
  Offertes verplichten tot niets, mits deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

 • Artikel 5 ANNULERING
  De wederpartij heeft de gelegenheid een afgesproken rit ongedaan te maken, mits dit geschiedt uiterlijk 8 uur voor de aanvang van de rit. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi gerechtigd 2 uur chauffeurdiensten te berekenen.

 • Artikel 6 RECLAMEREN
  Klachten dienen een reclamatie-verzoek onverwijld, doch uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de chauffeurswerkzaamheden schriftelijk bij ons in te dienen, bij gebreke waarvan het reclamerecht vervalt.

 • Artikel 7 ZEKERHEID
  Wij behouden ons het volledige recht voor om nog uit te voeren opdrachten op te schorten, wanneer gedurende de overeenkomst blijkt dat de wederpartij verzuimt zorg te dragen voor tijdige betaling. Indien de wederpartij ten aanzien van de nakoming van enigerlei verplichting in verzuim is, zijn alle rekeningen terstond volledig opeisbaar.

 • Artikel 8 CONFIRMATIE
  1. De wederpartij dient zich te houden aan onze schriftelijke confirmatie, indien door hem niet binnen drie dagen na ontvangst de juistheid van het gestelde in betreffende confirmatie is ontkend.
  2. Overeenkomsten en eventuele mutaties daarop, zijn uitsluitend bindend voor ons ingeval deze door ons schriftelijk zijn geconfirmeerd.

 • Artikel 9 PRIJZEN
  vanaf 01-01-2019 inclusief 9% btw. Berekend worden de chauffeur-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op een kwartier. Voor ritten tussen 0.00 en 06.00 uur en op zondagen worden geen toeslagen berekend.

  Voor reserveringen die geplaatst worden 24 uur van te voren gelden de actie tarieven naar Schiphol Airport Amsterdam.

 • Artikel 10 SUPPLEMENTEN
  Eventueel te maken overnachtingen gedurende de rit komen voor rekening van de wederpartij. De duur van de overnachting wordt niet bestempeld als chauffeur-, wacht- of resitijd en wordt derhalve niet doorberekend.

 • Artikel 11 FACTURERING
  1. Onze nota's worden op verzoek van de wederpartij opgemaakt aan de hand van een bon. Deze bon, welke door de wederpartij voor akkoord getekend wordt, verbindt de wederpartij. Deze is gehouden er op toe te zien dat de correcte start- en eindtijd van de chauffeur duidelijk wordt vermeld.

  2. Ingeval de bij ons ingeleverde ritbon verschilt van het door de wederpartij gehouden afschrift, geldt de originele ritbon voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen als volledig bewijs behoudens tegenbewijs door de wederpartij, dat voormeld verschil niet aan hem is toe te rekenen.

 • Artikel 12 VERPLICHTING VAN WERKZAAMHEDEN
  De periode waarin de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd is bepaald in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanname van de opdracht niet zullen muteren.

 • Artikel 13 BETALING
  1. De wederpartij verplicht zich te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum zonder enig beroep op schuldvergelijking en / of zonder enige korting. Eventuele overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi is ontvangen.
  2. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling haar vanaf de vervaldatum hierover een somma rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.
  3. Enkel betalingen onder factuurnummer aan A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi zijn bevrijdend. Betalingen aan chauffeurs zijn niet toegestaan en nooit bevrijdend, tenzij anders afgesproken door de directie van A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi.
  4. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de wederpartij. Deze zijn gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,38.

 • Artikel 14 ONTBINDING
  Onverlet latende hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, zijn partijen gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij wanprestatie pleegt; in staat van faillissement is verklaard; (voorlopig) surseance van betaling heeft verkregen; waaronder in geval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal; zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijvingverlies wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; overlijdt of begint met de (open gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming of vermogen; onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidstraf of geld boete; dan wel wederpartij anderszins niet langer in staat moet wordt geacht de verplichting uit deze overeenkomst na te zullen komen.

 • Artikel 15 VERZEKERINGEN
  De wederpartij is verplicht tenminste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittenden-verzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

 • Artikel 16 AANSPRAKELIJKHEID
  1. Voor schade veroorzaakt door geen, niet- tijdige, onvolledige of onbehoorlijke richting van chauffeurswerkzaamheden zijn wij alleen dan aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.
  2. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van derden, voortkomende uit de door ons verrichte werkzaamheden.
  3. Wij aanvaarden, onverminderd de bepaling in lid 1, geen aansprakelijkheid voor:
   1. het niet of niet-tijdig bereiken van bestemming als gevolg van enigerlei vertraging;
   2. schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring of verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur;
   3. schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en/of eventuele kosten van een bonus- of malus-verlies;
   4. letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht;
   5. verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico's van de verzekerde.

 • Artikel 17 FORCE MAJEURE
  1. Bij overmacht kan het noodzakelijk zijn de uitvoering geheel of ten dele op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of ten dele heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de wederpartij hieraan jegens wie dan ook enig recht ontleent. De wederpartij is verplicht reeds verrichte werkzaamheden te betalen, alles naar evenredigheid.
  2. De betekenis van overmacht in deze is iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het maken van de afspraak, zoals onder meer de navolgende: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemieën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrisis.

 • Artikel 18 KETTINGBEDING
  Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en wijziging van de onderneming, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.

 • Artikel 19 NAAMSVERANDERING
  De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht in geval A9 Spaarne Taxi / Royal Business Taxi geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 • Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT
  Elke overeenkomst waarop deze bedingen van toepassing zijn, ook ingeval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door Nederlands recht.

 • Artikel 21 BEVOEGDE RECHTER
  Elk geschil, dat tussen ons en de wederpartij zou mogen rijzen, wordt uitsluitend berecht door de bevoegd rechter te Den Haag, voorzover de wet zulks toelaat.

 • Artikel 22 BEPERKTE TOEPASSING PARTICULIEREN
  is niet van toepassing indien de wederpartij een in Nederland verblijvend natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. De bewijslast hieromtrent ligt bij de wederpartij.